Hoạt động đoàn thể

Ngoài thời gian dạy học, các giáo viên, sinh viên và cán bộ môn Răng Hàm Mặt còn thường xuyên tổ chức các hoạt: văn nghệ, thể thao, các hoạt động chào mừng ngày lễ lớn quốc gia, hoạt động khám chữa bệnh từ thiên. Chính tại đây, đã tạo ra mối liên hệ chặt chẽ giữa thầy cô và sinh viên bộ môn